ADATAKEZELÉSI TÁJÉKOZATATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A G8Group adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: G8 Safety Group Kft.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Evezős utca 21. 3.

Kapcsolattartás: Jordanics Gábor

Telefon: +36 70/554-1669

E-mail: info@g8group.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@g8group.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.Adatfeldolgozás:a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozástKülföldi adattovábbítás:nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:a) üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;b) munkavállalók adatainak kezelése;c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;e) belső adminisztráció megkönnyítés;

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponte) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum két év.Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.